Bausastra Jawa: Kidung Minggu Palem Kapirit Markus 11: 1-11

Ilustrasi: Ist

DURMA


Anyanggemi lampah darmanira Putra,
Wiwit manjalma nguni,
Jumeneng Pamarta,
Nebus dosa manungsa,
Hamurwani Minggu Suci,
Minggu sangsara,
Minggu Palem puniki,


Nalikane Yesus arsa malbeng kitha,
Yerusalem anenggih,
Celak Betania,
Sarta Betfage uga,
Papane Zaitun wukir,
Ngutus muridnya.
Kalih cacahireki.


Dhawuh dalem Gusti Yesus kedalira,
Mangkat mring dhusun ngarsi,
Nalikane prapta,
Sira bakal uninga,
Kuldi cilik ditaleni,
Tur durung ana,
Uwong ingkang nunggangi.


Age-age kuldi enggal uculana,
Yen ana kang nakoni,
Becik wangsulana,
Gusti ingkang ngersakna,
Aja sumelang ing ati,
Panjenengannya,
Bakal ngondurke yekti.


Murid dalem sigra tumuju mring desa,
Sanyata manggih kuldi,
Kang nyata cinencang,
Ana ing pinggir dalan,
Wonten sangajenging kori,
Ana ing njaba,
Taline diuculi.


Sawetara wong-wong kang padha uninga,
Nyaruwe lan nakoni,
Gene kuldi kula,
Murid dalem dha mangsuli,
Lir dhawuhira,
Kabeh wong ngidini.


PANGKUR


Murid mungkur sanalika,
Nuntun kuldi ngadhep neng Ngarsa Gusti,
Lemeki sandhanganipun,
Yesus magita-gita,
Sigra nitih kuldi kang alit puniku,
Wong-wong kang padha neng kana,
Nggelar sandhangan neng margi.


Wonten ugi kang anyebar,
Gogodhongan lan pange wit kang alit,
Mendhet saking tegalipun,
Wuri tanapi ngarsa,
Horeg umyek surakira mbata rubuh,
Hosana Asmane Allah,
Gusti kang bakal mberkahi.


Hosana kratoning raja,
Raja Dawud ingkang sanyata inggil,
Prapteng Yerusalem sampun,
Malebu Bait Allah,
Marganira ari sampun ndungkap surup,
Gusti tindak Betania,
Sesarengan para murid.


Sor blimbing 23 Maret 2018
Dinten sesirik ndungkap Minggu Palem.Bausastra Jawa: Kidung Sangsara Dalem, Kapirid saking Yoh: 18:1-40; 19:1-42 (4)


Anton Suparnjo

Pensiunan dan pemerhati budaya dan sastra Jawa.

Sumber: Sesawi

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.